Lietošanas noteikumi.

Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšana.


 1. Pasūtot preces Pircējam ctxl.eu sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati. 
 2. Kad Pircējs ir izvēlējies preci, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi. 
 3. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts ctxl.eu un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

Pircēja tiesības.


 1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus ctxl.eu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 
 2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 
 3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 
 4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces atgriezt šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 
 5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, ctxl.eu izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos. 

Pircēja saistības.

 1. Pircējam, izmantojot ctxl.eu, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, ctxl.eu izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti ctxl.eu, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus. 
 2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

Pārdevēja tiesības.


 1. Ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni ctxl.eu, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju.  
 2. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja 
 • Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas;
 • Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā;
 • Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei. 

Pārdevēja saistības.

 1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot ctxl.eu vietni.
 2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami cttxl.eu sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.
 3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, ctxl.eu lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā. 
 4. Ctxl.eu apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu ctxl.eu funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par izmaiņām. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu ctxl.eu funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem. 
 5. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces. 
 6. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

Preču cenas, apmaksa un termiņi. 

 1. Preču cenas norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru. 
 2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem:
 3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, preču pasūtījums tiek apstiprināts. 
 4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini viņam var tikt izsniegti elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti. 
 5. Pēc pasūtījuma veikšanas sadaļā „Pasūtījumu vēsture” Pircējs varēs redzēt un izdrukāt pasūtījuma lapu – priekšapmaksas rēķinu. 
 6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot ctxl.eu vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu. 
 7. Ja Pircējs izvēlas vairāku dažādu Pārdevēju preces, Pircēja preču grozu var sadalīt atsevišķos preču grozos atbilstoši katram Pārdevējam un veidot atsevišķus pasūtījumus atbilstoši šiem preču groziem. Šādas sadalīšanas gadījumā konkrētajam pasūtījumam papildu pakalpojumu izmaksas attiecīgi tiks sadalītas pa atsevišķajiem pasūtījumam, tāpēc var atšķirties no konkrētās preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas.